ASSESSORAMENT PIMES


Assessorament jurídic a petites i mitjanes empreses, contractació amb proveïdors i clients, operacions societàries i due diligence.


 • Assessorament societari.
 • Processos d’adquisició d’empresa (due diligence).
 • Franquícies
 • Agència i distribució.
 • Processos concursals.
 • Declaracions tributàries.
 • Dipòsit comptes anuals.
 • Recuperació de crèdits.
 • Mediacions mercantils.
 • Penal Compliance

DRET BANCARI


Assistència jurídica en procediments hipotecaris, clàusules abusives, clàusules sòl i nul·litat de contractes bancaris.


 • Paralització de subhastes i execucions hipotecàries.
 • Procediment de nul·litat per clàusules abusives.
 • Nul·litat clàusules sòl, IRPH i SWAPS.
 • Assessorament en inversions.
 • Participacions preferents.
 • Recuperació de crèdits.
 • Mediacions amb identitats bancàries.

ARRENDAMENTS

Assessorament jurídic en els contractes de lloguer, compravenda d'habitatges i locals, desnonaments i procediments judicials.


 • Procediments de desnonaments.
 • Contractes d’arrendaments urbans i rústics.
 • Propietat horitzontal i vertical.
 • Dret de la construcció.
 • Hipoteques.
 • Recuperació de crèdits.

INTERNACIONAL

Assessorament jurídic en inversions estrangeres a Espanya, constitució de filials i inversions en adquisició d'empreses i negocis a nivell nacional.


 • Assessorament a estrangers.
 • Constitució de filials.
 • Inversions en adquisició d’empreses i negocis a Espanya.
 • Compra d’immobles.
 • Obtenció de la residència (Golden Visa).

FAMÍLIA


Respostes àgils i concretes a qüestions i problemes derivats de relacions familiars: matrimonial, divorcis, herències i incapacitacions.


 • Divorcis, pensió d’aliments i guarda i custòdia.
 • Procediment d’incapacitació.
 • Liquidació de l’impost de successions.
 • Planificació d’herències.
 • Successió d’empresa: protocol familiar.
 • Mediació familiar.

FISCAL COMPTABLE 


Assessorament fiscal i comptable per a PIMES i particulars, declaració d'impostos, planificació económico financera i auditoria de comptes anuals.


 • La gestió d’impostos de PIMES i de particulars; Liquidacions d’IVA, IRPF, i impost de societats.
 • Elaboració i dipòsit dels comptes anuals.
 • Realització d’Auditories d’empreses per auditor de comptes col·legiat.
 • Auditoria fiscal-comptable d’empreses en el marc d’operacions d’adquisició d’empreses o Due Diligence.
 • Redacció d’informes jurídics relacionats amb l’àrea Fiscal.
 • Declaracions davant l’Agència Tributària com la presentació declaracions censals, la sol·licitud de certificats i gestions per via telemàtica.
 • Assessorament i seguiment fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
 • Planificació fiscal patrimonial i successòria, especialment respecte de l’empresa familiar.
 • Preparació de la comptabilitat per a PIMES.

MERCANTIL

Assessorament integral en dret mercantil, tributari i societari per a empreses i professionals: constitució societats, celebració juntes i declaracions tributàries, entre d’altres.


 • Constitució de societats, ampliacions i reduccions de capital.
 • Fusió, escissió, dissolució i liquidació de societats.
 • Reestructuració societària.
 • Compravenda d’accions o participacions.
 • Modificació d’estatuts socials.
 • Canvi de denominació, domicili, canvis estatutaris.
 • Adquisició societària.
 • Assessorament en convocatòries per a Juntes i Actes de Junta.
 • Negociació i Refinançament de deutes.
 • Assessorament en declaració de concursos.
 • Sol·licitud d’exoneració passiu (BEPI).
 • Adquisició d’empreses (due diligence).

CIVIL

Assessorament i defensa dels interessos particulars en tota classe de litigis i procediments civils: divorcis, herències, incapacitacions, reclamació per danys i perjudicis en accidents, mala praxi, etc.


 • Reclamació per accidents.
 • Reclamació per mala praxi sanitària.
 • Reclamació per sinistres.
 • Reclamació a companyies d’assegurances.
 • Redacció de tot tipus de contractes.
 • Reclamació d’indemnització per responsabilitat civil.
 • Protecció i Defensa de la Propietat i la Possessió.
 • Constitució de fundacions, associacions i societats civils.
 • Processos d’incapacitació.

PENAL

Defensa jurídica per infraccions i delictes de drets fonamentals de la persona, exercicis penals contra tercers i defensa davant un procediment judicial.


 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
 • Delictes contra el patrimoni.
 • Querelles i denúncies per calúmnies i injúries.
 • Judicis ràpids i judicis per delictes lleus.
 • Delicte d’apropiació indeguda i estafa.
 • Delictes contra la intimitat i la pròpia imatge.
 • Delictes societaris.
 • Delictes fiscals i insolvències punibles.
 • Delictes contra la salut pública.
 • Alcoholèmies i conducció sense carnet.
 • Delicte de lesions.
 • Delictes d’amenaces i coaccions.

LABORAL

Assistència legal tant per a empresaris com para treballadors: acomiadaments, càlcul de quitances, reclamacions salarials…

 • Contractes laborals.
 • Reclamacions salarials.
 • Acomiadaments objectius, improcedents i disciplinaris.
 • Modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Càlcul de quitances.
 • Incapacitats laborals.
 • Accidents de treball.

PENAL COMPLIANCE

L'establiment d'un Programa de Compliance pot evitar que les societats mercantils siguin imputades per la comissió de fets de caràcter delictiu. Per a això s'elabora un informe de prevenció de riscos penals.


 • Pla de prevenció dels riscos penals.
 • Anàlisi de responsabilitats de l’administrador i directius.
 • Assessorament en el compliment de la normativa.
 • Formulació d’un codi ètic i de conducta que regirà les relacions externes i internes de la societat.
 • Formació als empleats.
 • Supervisió de l’aplicació del programa.

CONCURSAL

Assessorament en declaració de concursos, sol·licitud d'exoneració passiu i BEPI. Concurs de creditors i segona oportunitat per a persones físiques. Assessorament d'empreses en situació preconcursal.


 • Assessorament a persones físiques en la presentació de concurs individual (Llei de segona oportunitat).
 • Negociacions amb els creditors i proveïdors.
 • Preparació de l’expedient del concurs voluntari o necessari i seguiment del mateix.
 • Relació amb els administradors concursals.
 • Representació i defensa dels creditors en un procediment concursal.

m.garcia@solutiaadvocats.com

93 457 55 01