ASSESSORAMENT PIMES


Assessorament jurídic a petites i mitjanes empreses, contractació amb proveïdors i clients, operacions societàries i due diligence.

ARRENDAMENTS

Assessorament jurídic en els contractes de lloguer, compravenda d’habitatges i locals, desnonaments i procediments judicials.

FAMÍLIA


Respostes àgils i concretes a qüestions i problemes derivats de relacions familiars: matrimonial, divorcis, herències i incapacitacions.

MERCANTIL

Assessorament integral en dret mercantil, tributari i societari per a empreses i professionals: constitució societats, celebració juntes i declaracions tributàries, entre d’altres.

PENAL

Defensa jurídica per infraccions i delictes de drets fonamentals de la persona, exercicis penals contra tercers i defensa davant un procediment judicial.

PENAL COMPLIANCE

L’establiment d’un Programa de Compliance pot evitar que les societats mercantils siguin imputades per la comissió de fets de caràcter delictiu. Per a això s’elabora un informe de prevenció de riscos penals.

DRET BANCARI


Assistència jurídica en procediments hipotecaris, clàusules abusives, clàusules sòl i nul·litat de contractes bancaris.

INTERNACIONAL

Assessorament jurídic en inversions estrangeres a Espanya, constitució de filials i inversions en adquisició d’empreses i negocis a nivell nacional.

FISCAL COMPTABLE 


Assessorament fiscal i comptable per a PIMES i particulars, declaració d’impostos, planificació económico financera i auditoria de comptes anuals.

CIVIL

Assessorament i defensa dels interessos particulars en tota classe de litigis i procediments civils: divorcis, herències, incapacitacions, reclamació per danys i perjudicis en accidents, mala praxi, etc.

LABORAL

Assistència legal tant per a empresaris com para treballadors: acomiadaments, càlcul de quitances, reclamacions salarials…

CONCURSAL

Assessorament en declaració de concursos, sol·licitud d’exoneració passiu i BEPI. Concurs de creditors i segona oportunitat per a persones físiques. Assessorament d’empreses en situació preconcursal.

m.garcia@solutiaadvocats.com

93 457 55 01